SERVEIS

El Rogle és un despatx d’advocats/des, investigadors/es socials i mediadors/es. Treballem amb un enfocament interdisciplinari per a trobar la millor solució adaptada a les necessitats de cada client.

Advocacia

Dret Civil

Processos monitoris i reclamacions de quantitat.

Propietat horitzontal i comunitat de propietaris.

Dret de consumidors: reclamacions a companyies aèries o telefòniques, clàusules abusives, infraccions dels drets bàsics dels consumidors, registres de morositat, reclamació de despeses hipotecàries, clàusula sòl, IRPH, comissió d’obertura…

Tot tipus d’accions derivades de contractes: compravendes, préstecs personals, lloguers…

Testaments, herències.

Extinció del condomini.

Mesures de suport de persones amb discapacitat: voluntàries, guarda de fet i curatela.

 

Dret Penal

Delictes contra el patrimoni: robatori, estafa, apropiació indeguda, danys, ocupació de béns immobles…

Delictes contra les relacions familiars: trencament de custòdia, abandó de família…

Delictes de tortura i contra la integritat moral.

Delictes en el context de la violència masclista: delictes contra la llibertat sexual, violència de gènere.

Delictes contra l’administració de justícia: trencament de condemna, fals testimoniatge, denúncia falsa…

Delictes contra l’ordre públic: atemptat a l’autoritat, desobediència…

Delictes comesos contra menors: maltractament infantil i ASI.

Crims de Lesa Humanitat comesos durant el franquisme: tortures, fosses comunes, bebés robats, desaparicions…

Memòria antifeixista.

Delicte de lesions.

Delictes contra la llibertat individual: amenaces i coaccions.

Delictes contra l’honor i la pròpia imatge: injúries i calúmnies.

Delictes d’odi.

 

Dret a l’habitatge

Execucions hipotecàries.

Negociacions extrajudicials en matèria hipotecària i de lloguers.

Procediments penals per usurpació (ocupació).

Lloguers: impagament de renda, finalització del contracte, problemes amb la fiança, redacció de contractes…

Desnonaments per precari.

Clàusules abusives en contractes d’hipoteca i lloguer.

Propietat horitzontal i comunitat de propietaris.

 

Dret a la Família

Procediments de separació i divorci de mutu acord i contenciós (sense acord).

Nul·litat del matrimoni.

Pàtria potestat.

Guarda i custòdia: compartida i monoparental.

Pensió d’aliments i compensatòria.

Execució de sentència.

Modificació de mides.

Liquidació del règim econòmic matrimonial.

Famílies monoparentals.

Adopcions.

 

Dret Laboral

Reclamacions per acomiadament.

Reclamacions salarials.

Drets de conciliació: permisos retribuïts i no retribuïts, vacacions, reducció de jornada, baixes, excedències, teletreball…

Incapacitat Temporal i Permanent.

Defensa de drets fonamentals dels treballadors impugnació de sancions disciplinàries.

Accidents laborals.

Assetjament laboral o assetjament psicològic.

 

Dret Administratiu

Reclamacions de responsabilitat patrimonial a ladministració.

Multes i sancions.

Drets lingüístics.

Recursos contenciós administratius: activitat als jutjats.

Urbanisme.

 

Dret Mercantil

Concursos de creditors.

Accés a la Llei de Segona Oportunitat.

Cancel·lació de deutes.

 

Dret Ambiental

Dret d’accés a la informació.

Dret a la participació pública accés a la justícia.

Responsabilitat per danys ambientals.

Assessorament a entitats del tercer sector.

Anàlisi de polítiques públiques territorials i ambientals.

 

Advocacia

Reclamacions de responsabilitat patrimonial a l’administració.

Multes i sancions.

Drets lingüístics.

Recursos contenciosos administratius: activitat en jutjat.

Processos monitoris i reclamacions de quantitat.

Propietat horitzontal i comunitat de propietaris.

Dret de consumidors: reclamacions a companyies aèries o telefòniques, clàusules abusives, infraccions dels drets bàsics dels consumidors, registres de morositat, reclamació de despeses hipotecàries, clàusula sòl, IRPH, comissió d’obertura…

Tot tipus d’accions derivades de contractes: compravendes, préstecs personals, lloguers…

Testaments, herències.

Delictes contra el patrimoni: robatori, estafa, apropiació indeguda, danys, ocupació de béns immobles…

Delictes contra les relacions familiars: trencament de custòdia, abandó de família…

Delictes de tortura i contra la integritat moral.

Delictes en el context de la violència masclista: delictes contra la llibertat sexual, violència de gènere.

Delictes contra l’administració de justícia: trencament de condemna, fals testimoniatge, denúncia falsa…

Delictes contra l’ordre públic: atemptat a l’autoritat, desobediència…

Delictes comesos contra menors: maltractament infantil i ASI.

Crims de Lesa Humanitat comesos durant el franquisme: tortures, fosses comunes, bebés robats, desaparicions…

Memòria antifeixista.

Delicte de lesions.

Delictes contra la llibertat individual: amenaces i coaccions.

Delictes contra l’honor i la pròpia imatge: injúries i calúmnies.

Delictes d’odi.

Execucions hipotecàries.

Negociacions extrajudicials en matèria hipotecària i de lloguers.

Procediments penals per usurpació (ocupació).

Lloguers: impagament de renda, finalització del contracte, problemes amb la fiança, redacció de contractes…

Desnonaments per precari.

Procediments de separació i divorci de mutu acord i contenciós (sense acord).

Nul·litat del matrimoni.

Pàtria potestat.

Guarda i custòdia: compartida i monoparental.

Pensió d’aliments i compensatòria.

Execució de sentència.

Dret d’accés a la informació.

Dret a la participació pública accés a la justícia.

Responsabilitat per danys ambientals.

Assessorament a entitats del tercer sector.

Anàlisi de polítiques públiques territorials i ambientals.

Reclamacions per acomiadament.

Reclamacions salarials.

Drets de conciliació: permisos retribuïts i no retribuïts, vacacions, reducció de jornada, baixes, excedències, teletreball…

Incapacitat Temporal i Permanent.

Defensa de drets fonamentals dels treballadors impugnació de sancions disciplinàries.

Accidents laborals.

Assetjament laboral o assetjament psicològic.

Mediació

Familiar

Civil i contractual

Comunitària

Consum

Investigació i consultoria

Estudis, projectes i plans estratègics de vivenda.

Treballs sobre vivenda buida i infrautilitzada.

Anàlisi i consultoria en polítiques públiques.

Investigacions i projectes sobre fenòmens socials, urbans i de territori.

Plans d’inclusió.

Estudis sobre cooperativisme, economia social i innovació social.

Impuls de models de cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.

Dinamització i processos participatius.

Alguns
projectes
realitzats

Formació

En El Rogle oferim formació a institucions, administracions i organitzacions.

Oficines municipals

Oferim serveis de mediació i assessorament jurídic a la població a través de la contractació pública amb ajuntaments.

Gestionem oficines d’habitatge de diversos ajuntaments per a brindar assessorament jurídic i acompanyament en tota mena de problemes relacionats amb el dret a la vivenda.

Brindem serveis d’assessorament jurídic a víctimes de violència de gènere.

Treballem en oficines de mediació de diversos ajuntaments, on contribuïm a la resolució de conflictes entre particulars.

Habitatge

Gestionem oficines d’habitatge de diversos ajuntaments per a brindar assessorament jurídic i acompanyament en tota mena de problemes relacionats amb el dret a la vivenda.

Violència masclista

Brindem serveis d’assessorament jurídic a víctimes de violència de gènere.

Mediació

Treballem en oficines de mediació de diversos ajuntaments, on contribuïm a la resolució de conflictes entre particulars.