La primera fase del projecte va implicar una exhaustiva investigació sobre la situació de vivenda a Vila-seca, explorant temes com l’anàlisi del mercat immobiliari, les principals problemàtiques residencials, els col·lectius amb més precarietat residencial, les polítiques públiques en habitatge… Per a això, es van combinar metodologies com a enquesta, entrevistes, anàlisis de dades secundàries, treball de camp…

En la segona fase, es va elaborar una proposta, en coordinació amb la corporació municipal, sobre actuacions millorar les situacions analitzades en la primera fase. Per a això es van establir línies estratègiques que es concretaven en actuacions pragmàtiques i basades en referències ja provades.