Amb un enfocament molt pràctic, expliquem els principals drets i deures de les inquilines i els elements del contracte més rellevants. L’objectiu és dotar de ferramentes per a evitar abusos i males pràctiques en els contractes de lloguer.