Recerca i consultoria.

Informació és poder. A El Rogle pensem que per prendre decisions correctes s’ha de tindre la informació correcta. Així, en aquesta faceta del nostre treball, analitzem les situacions en la que es troba el dret a l’habitatge (en un sentit ampli) a un territori concret, valorem els principals reptes i oportunitats, i assessorem i acompanyem a les institucions i entitats responsables per portar endavant unes actuacions que tinguen un impacte positiu sobre la realitat.

Recerca.

Aquest àrea de treball està enfocada a la investigació social, especialitzada sobretot en estudis d’habitatge i dret a la ciutat. A nosaltres ens serveix per a millorar les eines de treball i a les institucions públiques per a orientar millor les seues polítiques.

Alguns exemples d’eixos d’investigació serien:

TRACTAMENT DE PROBLEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB L’HABITATGE DIGNE I EL DRET A LA CIUTAT

Combinem diferents metodologies per a estudiar en profunditat algun problema que afecte especialment a una població. Aprofitant els nostres coneixements com a mediadors, procurem que el mateix desenvolupament de la investigació empodere als actors i comporte una millora en la situació.

Exemples d’aquestes qüestions serien: conciliació entre l’oci i el descans en una zona amb molta activitat al carrer; apropament al fenomen de l’ocupació irregular i a les possibles vies de gestió de la situació; valoració d’una població davant unes actuacions o polítiques públiques; mediació amb les entitats financeres de cara a aconseguir una col•laboració en qüestions d’habitatge; anàlisi de processos de turistificació i gentrificació; estudis d’opinió i preocupacions, etc.

RADIOGRAFIA DEL PARC D’HABITATGE

Situació general del parc d’habitatge: estudiem les característiques bàsiques del conjunt de l’habitatge d’un territori (proporcions d’habitatge secundari i buit, règims de tinença, composició de les unitats de convivència, evolució de l’edificació i les transaccions…).

Anàlisi de l’oferta: mesurem (i comparem) la quantitat, distribució, preu i trets fonamentals de l’oferta de vivenda d’una àrea determinada, tant en lloguer com en venda.

Quantificació d’habitatge buit: identifiquem i localitzem les vivendes d’un municipi que no reben cap tipus d’ús, i per tant representen un recurs d’habitatge desaprofitat. Partint d’ací es poden esbrinar quins són els grans tenidors d’habitatge buit.

ANÀLISI DE LA DEMANDA

Recopilem informació a partir d’entrevistes i enquestes amb els principals actors implicats en les problemàtiques relacionades amb la vivenda. Computem la demanda de vivenda del municipi/territori i estudiem les necessitats de la població (característiques i capacitat econòmica de la demanda, principals problemàtiques d’habitatge…).

RECERCA I VALORACIÓ D’ACTUACIONS SOBRE EL DRET A L’HABITATGE

Davant la pressa d’una decisió política/col•lectiva en temes d’urbanisme o vivenda, cal (a banda de conèixer els interessos i opinió dels actors implicats) tindre tota la informació possible sobre actuacions que s’hagen dut a terme en altres contextos davant unes problemàtiques paregudes. Ací recercarem les experiències que resulten interessants per a la situació que s’està tractant, mesurarem els seus resultats i aplicarem una anàlisi DAFO per conèixer les possibilitats d’aplicació sobre la realitat pràctica que ens ocupa.

PROFUNDITZACIÓ EN LES PROBLEMÀTIQUES MÉS GREUS D’HABITATGE I CONVIVÈNCIA

L’exclusió en habitatge és, amb tota seguretat, un dels problemes socials més greus i estesos en l’actualitat. Famílies desnonades o en risc imminent de ser-ho, impossibilitat d’accés al mercat d’habitatge, impagaments acumulats, ocupació irregular… Són només alguns exemples d’aquestes problemàtiques. Investigar-les amb deteniment serà una de les nostres tasques, però també conèixer a quins col•lectius afecten especialment, per quant de temps, si estan relacionades amb altres dificultats habitacionals o no habitacionals…

Consultoria.

El coneixement de la situació de vivenda en un àrea ens pot donar les claus necessàries per a avançar fins a una millora de la situació. A partir de la informació que s’ha obtingut treballant i investigant un territori, fem recomanacions i informes als òrgans polítics sobre com s’haurien d’orientar les polítiques de vivenda i sobre els instruments disponibles per a fer-ho.

Viabilitat Jurídica

Les administracions normalment es troben bloquejades davant una proposta, ja que no saben fins on pot ser viable portar-la endavant (jurídicament parlant). Fem l’avaluació i tractem de donar-li un encaix jurídic de forma que no es troben amb problemes a l’hora de portar determinat projecte a terme.

AVALUACIÓ, RECOMANACIONS I PROPOSTES

Es pretén donar unes indicacions generals per a l’actuació de l’administració assessorada com a línies d’actuació bàsiques. És a dir, fem un esbós general d’en quina direcció s’ha de treballar per a donar resposta a les problemàtiques que ens trobem.

Línies de treball

Tots els nostres treballs propositius poden estar destinats a pal•liar l’emergència social i/o a buscar un canvi en el model tant d’accés, com de tinença de la llar. A més els estudis propositius duran l’enfocament de gènere, de manera explícita, necessari en qualsevol iniciativa.