I. Dades del prestador de serveis

El Rogle Cooperativa Valenciana és una cooperativa de treball asociat, amb personalitat, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Aquesta institució és l’entitat titular de l’adreça electrònica www.elrogle.es i les seues dades d’identificació i localització són les següents:

 • Denominació:El Rogle Cooperativa Valenciana (d’ara endavant, El Rogle)
 • CIF:F-98.805.179
 • Tipus:Cooperativa de treball associat.
 • Domicili:plaça Alcalde Domènec Torres 2-1-1
 • Adreça electrònica:contacte@elrogle.es
 • Telèfon:963 066 798

II. Obligacions dels usuaris

Té la consideració d’usuari qualsevol ciutadà que accedisca a la informació o serveis localitzats en el domini elrogle.es, en faça o no ús d’aquesta informació o serveis. En l’ús de la informació i serveis que s’ofereixen a través del citat domini, els usuaris tenen les obligacions següents:

 • S’han de comprometre a usar de bona fe la informació i els serveis que El Rogle ofereix a través de l’adreça electrònica elrogle.es.
 • Han de complir aquesta normativa, els principis cooperatius i la resta de l’ordenament jurídic. En particular, han de respectar els drets dels ciutadans, i especialment els seus drets a la protecció de dades, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.
 • Han de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial del Rogle i de tercers, d’acord amb la legislació vigent.
 • Han de col·laborar amb El Rogle, quan es tinga coneixement de la comissió de fets il·legals o delictius en relació amb l’ús dels recursos informàtics i telemàtics d’El Rogle.

En cap cas no es pot usar la informació i els serveis referits en aquest document per a les finalitats següents:

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals de qualsevol tipus, i particularment difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets a la intimitat, l’honor, la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
 • Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis d’El Rogle.
 • Danyar els sistemes físics i lògics d’El Rogle, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment citats.

III. Protecció de dades

Dades publicades en www.elrogle.es

Les pàgines allotjades en el domini www.elrogle.es contenen dades de caràcter personal. L’ús d’estes dades només es poden utilitzar per a finalitats professionals. El fet d’utilitzar-les per a finalitats diferents d’aquests, i en particular per a finalitats comercials o d’enviament massiu de correus (SPAM), es considera contrari als principis de l’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i els seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.

En tot cas, és prohibit recollir i emmagatzemar dades personals publicades en el domini www.elrogle.es

IV. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny, el codi font, el logos, les marques i els altres signes distintius que apareixen en el domini elrogle.es pertanyen a la Universitat de València i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial.
És prohibida la reproducció total o parcial dels continguts objecte d’aquest document, amb ànima lucrativa sense sol•licitar-ne autorització.

V. Exclusió de responsabilitat

El Rogle únicament es fa responsable de l’oficialitat i la veracitat de la informació i dels serveis que s’ofereixen directament a través del domini elrogle.es.
Així mateix, El Rogle actua de bona fe en posar a la disposició dels usuaris la informació i els serveis a través del seu domini elrogle.es. Per això, no es fa responsable de:

 • La informació reproduïda per tercers.
 • Les fallades tècniques que puguen impossibilitar l’accés a la informació i als serveis que s’ofereixen a través del domini elrogle.es.
 • L’accés i l’ús a la informació i els serveis per menors d’edat.
 • L’accés i l’ús il·lícit per part dels usuaris, i especialment les activitats conegudes com framing o pharming.
 • L’ús inadequat per tercers aliens a la El Rogle i, en concret, quan aquests tercers suplanten o emulen la identitat corporativa d’El Rogle.
 • Els continguts dels enllaços que dirigisquen a pàgines externes al domini elrogle.es.

VI. Normes aplicables

Sense perjudici del que disposa esten  document de termes i condicions, els usuaris se sotmeten a la legislació espanyola. Per qualsevol conflicte o discrepància que sorgisca en la interpretació o aplicació d’estes condicions generals, l’usuari se sotmet als jutjats i tribunals espanyols.

VII. Vigència i registre de canvis

Aquest document de termes i condicions és aplicable des de la data de la seua publicació. El Rogle es reserva el dret de modificar-lo.
Si algun punt o clàusula d’aquestes condicions generals és considerat nul o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul•litat o inaplicació no afecta les altres disposicions de les condicions generals.